Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2018-07-10 Levendige binnenstad

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2019-2022 heeft D66 een aantal moties ingediend. Waarom? Het college kiest ervoor om met een ‘beleidsarme’ perspectiefnota te komen, aangezien het college onvoldoende tijd heeft gehad om hier plannen voor te maken. Die ideeën heeft D66 wel. Daar hebben wij een aantal voorstellen voor, want nu geen plannen maken en stilzitten is voor D66 geen optie.

Deze motie gaat over een levendige binnenstad. Vanuit de gemeente moet er nu actie komen.

Verzoekt het college om:

  1. de gemeenteraad én andere belanghebbenden voor 1 november 2018 te informeren over de voortgang van de uitvoeringsagenda, met name voor wat betreft de wervingsprocedure voor de vacature Centrummanager en het proces van herverkaveling;
  2. bij gebrek aan voortgang te komen met een voorstel voor een alternatieve werkvorm waarmee de gestelde doelen worden bereikt;
  3. verantwoording af te leggen over het beschikbaar gestelde budget en de reeds gedane uitgaven met name ten aanzien van doeltreffendheid en doelmatigheid.

Lees meer in de gehele motie hierover.

Motie 2018-07-10 Levendige binnenstad

Deze motie is verworpen.

Gepubliceerd op 11-07-2018 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021