Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 mei 2020

PIP – De Wieden

PIP – De Wieden

De provincie Overijssel wil de komende jaren nieuwe natuur ontwikkelen. Dat raakt de belangen van inwoners en (agrarische) ondernemers. Voor deze functieverandering is een bestemmingsplanwijziging nodig. Hiervoor wordt de gemeenteraad Steenwijkerland gevraagd te reageren op het ontwerp-PIP de Wieden.

Waarom dit ontwerp-PIP de Wieden?

De provincie Overijssel wil de natuur in de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben herstellen en versterken. Doel is om de bijzondere plant- en diersoorten te behouden en om het gebied weerbaarder te maken tegen de uitstoot van stikstof.  Daar is in beginsel helemaal niks mis mee. Het is goed om ecologische structuren en biodiversiteit te versterken. Toch heeft D66 moeite met hoe de PIP (Provinciaal InpassingsPlan) is vormgegeven. Er wordt vanuit een lineaire visie gekeken naar Steenwijkerland om de gebieden te versterken, maar nergens is er een blik naar de agrariërs, de rietsector of de ondernemers die getroffen worden door de plannen.

Bezwaarschriften en insprekers

Als we kijken naar de bezwaarschriften en ook luisteren naar de insprekers in de politieke markt, zie je dat er veel onduidelijkheid is. Het belangrijkste wat je voornamelijk hoort: Wat zijn de gevolgen? Deze gevolgen zijn belangrijk, vooral als je kijkt veranderingen die in de toekomst nog aan komen. Voorbeelden zijn extra maatregelen rondom stikstof, PAS, kringlooplandbouw etc. Als je kijkt naar de agrariërs weten ze heel veel toe te voegen aan de natuur, al jaren lang, want ze werken al in en met de natuur. Bij het opstellen van het ontwerp-PIP mist D66 de samenwerking. Dat is een gemiste kans.

Samenwerking is belangrijk om vooral duidelijk naar elkaar toe te zijn, om te ontwikkelen en samen te werken. Dat is niet zoals nu dat men op een werkvergadering hoort dat de schades aan bedrijven ‘goed worden geregeld’ en pas als laatste middel ‘gaan we onteigenen’. Die gang van zaken is onjuist.

Duidelijkheid geven

De onduidelijkheid en de wat de gevolgen zijn voor de ondernemers, riettelers en de agrariërs is niet goed. Ze worden daar onzeker van. Ze willen net als D66 juist duidelijkheid. De provincie geeft deze duidelijkheid nu niet. Dat is goed terug te lezen is in de bezwaarschriften. Met die kennis en onduidelijkheid bij de ondernemers en agrariërs, zou het college JUIST een zienswijze moeten indienen om vooral ook grip te houden op het proces. D66 is benieuwd hoe de wethouder hier naar kijkt, want juist met samenwerken kun je de natuur veel sterker maken.

Bekijk het gehele beheerplan via deze link.