Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 juli 2017

Algemene beschouwingen perspectiefnota 2018-2021

Algemene beschouwingen perspectiefnota 2018-2021

Bij het begin van deze raadsperiode zaten we midden in een hardnekkige economische crisis. Tegelijk kregen we te maken met belangrijke nieuwe taken op de WMO, Jeugdzorg en participatiewet. D66 heeft toen gezegd dat de prioriteit van de gemeente moet liggen bij het adequaat uitvoeren van de drie decentralisaties en het op orde brengen van de gemeentefinanciën.

De crisis heeft er flink ingehakt. Ook in onze gemeente gingen bedrijven op de fles en raakten mensen hun baan en hun zekerheid kwijt. Inmiddels lijkt de crisis voorbij, trekt de werkgelegenheid weer aan en beginnen mensen weer te investeren in de toekomst. Dat is hoopgevend, maar er blijft nog veel werk aan de winkel. Er zijn nog steeds mensen die extra ondersteuning nodig hebben om (weer) mee te kunnen doen. De opgave blijft om de samenleving duurzamer en leefbaarder te maken.

De perspectiefnota

Wij behandelen vandaag de perspectiefnota 2018-2021, de laatste van deze raadsperiode. Met de verkiezingen van 21 maart 2018 in aantocht is dit stuk uitermate interessant, omdat na de verkiezingen de samenstelling van de raad geheel anders zou kunnen zijn en dat visies rondom het uit te voeren beleid dan wel eens ingrijpend zouden kunnen veranderen. D66 beschouwt deze perspectiefnota als een helder geschreven en overzichtelijk stuk. Wel blijft deze perspectiefnota hier en daar op een wat abstract niveau hangen en wordt het te weinig concreet.

De D66 fractie had gevraagd of het College ons keuzescenario’s zou kunnen voorleggen, maar vindt dit helaas in deze perspectiefnota niet terug.

Financieel beleid

Onder het kopje financiën schrijft het college dat we beschikken over een solide gemeentelijk huishoudboekje, ook voor de langere termijn. Een lofwaardig streven waar de fractie van D66 vierkant achter staat. Nu zien we dat grote, relevante begrotingsposten nog niet of niet adequaat zijn meegenomen.

  • Bijstandsbegroting / BUIG gelden: We hebben eerder in de raad een stevige debat gevoerd over het realiteitsgehalte van de bijstandsbegroting. Het college rekent er op dat het Rijk onze gemeente structureel veel meer geld verstrekt dan er aan bijstandsuitkeringen wordt uitgegeven. Het begrote voordeel wordt nu nog groter dan we al hadden en D66 stelt daar andermaal vraagtekens bij.
  • De structurele uitbreiding voor de bedrijfsvoering van de IGSD van € 800.000 is nog niet verwerkt en de uitgaven voor de bijstandsuitkeringen zijn nog niet realistisch geraamd.
  • Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn. Er wordt meer dan € 2 miljoen geïnvesteerd in zaken die ook al staan in de onderhoudsplannen van openbare elders in de PPN. D66 voelt niets voor dubbelingen en verzocht het college dit aan te passen.
  • De keuzes voor investeringen Openbare Werken vinden we met een hoog kaasschaafgehalte niet duidelijk. Verder worden we niet enthousiast om de kosten naar de volgende generatie door te schuiven (afschrijvingstermijnen verlengen van 30 naar 50 jaar).

Onderwijshuisvesting

Goed onderwijs is voor D66 een belangrijk onderwerp. Daar hoort ook goede huisvesting bij. Echter komen wij voor onderwijshuisvesting geen uitgaven tegen in de perspectiefnota, terwijl er nu al aanvragen liggen. Daarnaast zullen er met het integrale onderwijshuisvestingsplan nog meer plannen komen. D66 vindt dit een belangrijk gemis en dient hiervoor een motie in om hier  rekening mee te houden in de begroting.

Vernieuwend denken: de omgekeerde toets

D66 vindt dat het doel en de grondwaarden voorop moeten staan en niet de regeltjes. Dit voorjaar hebben wij een inspirerende werkvergadering gehad over de ‘Omgekeerde Toets’. We kregen situaties voorgeschoteld van mensen die volgens de regels geen hulp zouden krijgen, terwijl dat vanuit de uitgangspunten en de grondwaarden van de wet zeker gewenst was. Wat we uiteindelijk beogen is dat mensen zo veel mogelijk zichzelf kunnen redden qua inkomen: regie over het eigen leven en regie over de financiën en zelfstandig wonen. Lukt dat niet dan biedt de gemeente hulp. Daar gaat het dus uiteindelijk om als iemand voor hulp aanklopt! Zo’n andere werkwijze vraagt wel het nodige van de organisatie. D66 vindt dat hier mee moet worden gestart en roept daartoe op in een motie ‘de omgekeerde toets’.

Zuinig met ruimte

Het college schrijft onder het kopje bedreigingen: Leegstand van winkels, kantoorruimte en agrarische bebouwing vormt een bedreiging voor de leefbaarheid van onze kernen en het buitengebied. De positie van binnensteden staat hierdoor mede onder druk. D66 is het hiermee eens en vindt dat we zuinig met onze ruimte moeten omspringen. We moeten allen bouwen als het nodig is en we moeten gebouwen opruimen als ze niet meer nodig zijn. Om hier meer sturing aan te geven dienen wij de motie “zuinig met ruimte” in.

Onze complimenten voor de volgende zaken:

  • De constructieve opstelling en open houding ten aanzien van de problemen die samenhangen met Lelystad Airport;
  • De integrale en planmatige aanpak van problemen (oeverbindingen, bruggen, wegen, huisvesting scholen);
  • Toepassen van mediation in een vroegtijdig stadium om escalatie van problemen te voorkomen;
  • Het vroegtijdig betrekken van burgers bij het maken van keuzes (omgevingsvisie, cultuurvisie).

Afsluitend

De perspectiefnota geeft nog geen sluitend financieel beeld. Hier heeft het college nog veel werk te doen om ons in november een sluitende begroting te presenteren. Keuzevoorstellen zien we graag tegemoet. Wij wensen het college hierin veel wijsheid toe.

Fractie D66-Steenwijkerland

Jan Willem van Dalen, Theo Versteeg, Harrie te Raa