Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 februari 2017

Woonvisie 2017-2021

Helder verwoord

De woonvisie 2017-2021 is helder verwoord in een zeer toegankelijk en volledig document. Hierop kan de Gemeente haar beleid de komende jaren baseren. Er is sprake geweest van een zorgvuldig voorbereidingsproces. Belanghebbende partijen zijn gehoord en opmerkingen van deze partijen zijn in dit document meegenomen.

D66 fractie is blij met inbreiding

De D66 fractie herkent de trends: extramuralisering wat zoveel wil zeggen als zolang mogelijk thuiswonen door ouderen. Vergrijzing, de terk naar de stad. Op den duur in 2025 minder inwoners en in 2035 minder huishoudens: deze woonvisie speelt daarop in. De D66 fractie is blij met de voorkeur die uitgesproken wordt voor inbreiding versus grootschalige uitbreidingslocaties. Belangrijk natuurlijk hoe worden de zaken die hierin staan uiteindelijk praktisch vertaald en uitgevoerd. Papier is geduldig. The proof of the pudding is in the eating.

Toch een paar vragen c.q. opmerkingen:

Kan de wethouder ons concreet een paar voorbeelden noemen waar hij aan denkt bij transformatie van leegstaand vastgoed?

Openbaar vervoer wordt door veel partijen genoemd en de wens wordt geuit dat de gemeente initiatieven neemt om het openbaar vervoer in de Gemeente te verbeteren. Het vormt weliswaar geen onderdeel van de woonvisie, maar een goed openbaar vervoer vergroot het woongenot en zorgt ook voor vraag naar woningen en doorstroming.

Ziet de Wethouder hier voor de Gemeente mogelijkheden en kansen?

Op pagina 13 van de woonvisie staat:

Als gevolg van de invoering van een passendheidstoets (in de nieuwe woningwet), waarbij goedkope sociale huurwoningen worden toegewezen aan lagere inkomens en de wat duurdere sociale huurwoningen aan de wat hogere inkomens, voorzien we het risico op de ontwikkeling naar eenzijdiger samengestelde wijken. Dit kan op termijn effecten hebben op de leefbaarheid.

Mijn vraag aan de wethouder: wat vindt u daarvan, en wat kan u daar aan doen?

De wethouder was echter zeer summier in zijn beantwoording. Op geen van deze 3 vragen heeft de D66 Fractie echte bevredigende antwoorden ontvangen

Tenslotte: De D66 Fractie wenst de wethouder veel wijsheid toe bij de uitwerking van deze visie.

Theo Versteeg