Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 november 2016

Kanttekeningen programmabegroting 2017-2021

Op 8 november vergaderde de gemeenteraad over de programmabegroting 2017-2021.
Ons fractielid Theo Versteeg gaf toen het volgende commentaar.

Geacht college, raads- en commissieleden,

Onze opmerkingen t.a.v. de programmabegroting 2017-2021 zijn de volgende.

Allereerst een paar opmerkingen van financiële aard.

In het algemeen kunnen we uit deze begroting opmaken dat de Gemeente liquide en solvabel is, m.a.w. aan haar schulden kan voldoen op de korte en de middellange termijn. Maar er zijn hier wel een paar kanttekeningen bij te plaatsen. Blij zijn we dat een begin is gemaakt om de begroting aan te passen aan de nieuwe BBV regels (Besluit Begroten en Verantwoording). De begroting wordt hier transparanter door. Voordeel van deze aanpassingen is dat we vanaf 2017 weer verplicht gaan sparen voor vervangingsinvesteringen. Sparen i.p.v. grote uitgaven t.b.v. bijvoorbeeld sportaccommodaties, infrastructuur, MFC’s in een keer te doen vanuit de reserve. Steenwijkerland heeft de afgelopen jaren flink op de reserves ingeteerd en er liggen nog een aantal investeringsplannen. Nogmaals: D66 vindt het goed dat we weer via de afschrijvingsmethodiek verplicht worden om te sparen voor vervanging en dat dit proces zo inzichtelijker gemaakt wordt.

Verzoek D66-fractie

Een verzoek dat wij al eens eerder hebben gedaan: de D66-fractie zou graag willen dat er separaat ter wille van de transparantie een investeringslijst wordt toegevoegd aan de begroting.
Een andere financiële opmerking betreft de zogenaamde BUIG-gelden. Collega van Dalen heeft de Raad en het College een overzicht gestuurd met daarbij een duidelijke onderbouwing waarom hij vindt dat er hier te optimistisch een miljoen aan overschot ingeboekt wordt over de jaren 2017-2021.

Concreet stelt de D66-fractie de vraag aan de Wethouder van Financiën, de heer Brus: Bent u het met de D66-fractie eens dat de voorgestelde bijstandsbegroting niet realistisch is en hoe denkt u deze tegenvaller in de begroting op te kunnen lossen?

Nog een paar vragen/opmerkingen van een andere aard: in de programmabegroting staat dat het zonnepark Woldmeenthe als eerste wordt onderzocht op haalbaarheid en draagvlak. Wat de D66-fractie betreft is zonneklaar dat er geen draagvlak is voor dit plan en het plan voor de D66-fractie hierdoor niet haalbaar is. Een onderzoek is tijdrovend, kost geld en leidt nergens toe. D66 is vooral van het betrekken van burgers bij besluitvorming, transparant en open besturen. Het hele proces t.a.v. het zonnepark Woldmeenthe staat hier haaks op. We horen graag hoe u hier tegenover staat en waarom u vindt dat u met onvoldoende draagvlak hier toch mee door kan gaan?

Onnodige geheimhouding

D66 staat voor volledige transparantie, waar mogelijk. Een voorbeeld waar een onnodige geheimhouding om heen hangt is de geheimhouding grondexploitatie. Wij hebben deze nota gelezen en de informatie die daarin staat rechtvaardigt niet het stempel ‘vertrouwelijk’. Er is geen sprake van schending van de privacy. De veiligheid van de Gemeente is niet in het geding en de Gemeente zal er geen schade van ondervinden als derden kunnen lezen voor hoeveel geld de Gemeente indertijd grond heeft aangekocht en welke ontwikkelkosten ze nog denkt te maken.

D66 vindt dat deze informatie gewoon openbaar moet zijn. Onze buurgemeenten Meppel en Weststellingwerf doen dat ook. Geheimhouding en vertrouwelijkheid worden in Steenwijkerland veel te snel toegepast. “Openheid is licht en geheimhouding duisternis” waren de woorden van Thorbecke bij zijn voorstel voor de grondwet.

Bestuurscultuur: Betrek burgers altijd bij plannen. Denk dan niet alleen aan de plaatselijke belangen, de dorps- en wijkverenigingen, maar heb ook oog voor burgers die om uiteenlopende redenen zich niet bij die clubs aansluiten. Het is de ultieme uitdaging om ook deze burgers bij het besluitvormingsproces te betrekken. Heb dus niet alleen oog voor de zogenaamde erkende clubs.

Beleid ZZP’ers

Binnen de Gemeente Steenwijkerland kennen we naar schatting zo’n 1800 ZZP’ers. Wat kunt u doen of doet u op het gebied van het stimuleren van lokale expertise? Denkt u aan hen bij het verdelen van werk (aanbesteden)? Is er een mogelijkheid om hen op een of andere manier te faciliteren bij het opbouwen van een eigen bedrijf?

Er is vaak stille armoede binnen deze groep, bijvoorbeeld een tijdelijke terugval in werk. Waar kunnen deze mensen terecht? In dat verband heeft D66 een motie voorbereid voor een systeemfalenfonds, bedoeld voor mensen voor wie niets is geregeld en de bestaande regels falen.

Glasvezelkabel en Breedband.

D66 wijst voortdurend op het belang van de implementatie van GVK/BB binnen de Gemeente Steenwijkerland. Belangrijk voor werkgelegenheid, zelfstandigen aan huis, domotica, onderwijs en ontwikkeling. D66 vindt dat de Gemeente hierbij coördinerend zou moeten optreden. De initiatieven die her en der naar boven komen moeten worden gebundeld. D66 heeft er samen met BGL op gewezen dat 50% een enorme opgave is en dat er veel inspanning nodig is om mensen te overtuigen van nut en noodzaak van GVK. De D66-fractie vraagt zich af: ligt de Wethouder op koers? Wat is er tot nog toe gedaan?

Verder dan nog de ontwikkeling van de markt in Steenwijk, hier zou een prijsvraag voor uitgeschreven worden: hoe staat het hiermee?

Kortom een begroting die in grote lijnen op orde is maar waarbij de D66-fractie de nodige kanttekeningen plaatst.
(Systeemfalenfonds: daar waar regelingen niet aansluiten bij de praktijk. Mensen die buiten de boot vallen: ZZP’ers, vluchtelingen, mensen zonder verblijfstatus.)